Allmänna villkor

Holy Owly Logo

Allmänna villkor för användning av applikationen Holy Owly :

Villkor för tillhandahållande av vårt digitala innehåll

(Version daterad 30 september 2020)

Avtalsslutande parter : Försäljningen som regleras av dessa villkor ingås mellan kunden och företaget :

Kids MBA, SAS med ett kapital på 13 810 euro,

Huvudkontor : Village by CA 7 place Saint Jacques 25000 Besançon, FRANCE

Registrerad i Registre du Commerce de Besançon under Siret-nummer : 813 221 199 00025

VAT-nummer : FR22813221199

vars kontakt-e-postadress är : contact@HolyOwly.fr

Alla order förpliktigar kunden att betala

Användningsområde

Tillgång till vår applikation är kostnadsfri endast för det innehåll som vi väljer efter eget gottfinnande. Denna kostnadsfria tillgång innebär inte någon skyldighet eller något ansvar från vår sida. Obegränsad tillgång till innehållet i applikationen, beroende på vilken prenumeration som tecknats, är avgiftsbelagd och förutsätter att en beställning görs i enlighet med villkoren häri. Alla beställningar är föremål för betalning. Vår applikation är konfigurerad och kompatibel med de vanligaste standardoperativsystemen. Vi kan inte hållas ansvariga om operativsystemet på kundens hårdvara inte tillåter fri och fullständig åtkomst till vår webbplats. Dessa försäljningsvillkor definierar villkoren för leverans av Kids MBA, på sin webbplats 'HolyOwly.fr' och i onlinebutikerna, av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt stöd, till en konsument för hans/hennes personliga och icke-kommersiella användning. För att göra en beställning måste kunden ha full kapacitet att ingå avtal och vara den slutliga användaren av innehållet (direkt eller som juridisk representant för den mindre användaren). Det faktum att kunden gör en beställning innebär ett fullständigt godkännande, utan ändring eller reservation, av dessa villkor. Våra allmänna villkor kan inte bli föremål för ytterligare eller motstridiga bestämmelser, ändringar eller avstående från kundens sida utan Kids MBA:s uttryckliga skriftliga samtycke före varje beställning. Den omständigheten att Kids MBA vid ett visst tillfälle inte utnyttjar en bestämmelse i dessa allmänna villkor kan inte tolkas som ett avstående från att senare utnyttja den. De villkor som gäller för en beställning är de som gäller den dag beställningen görs av kunden. Kids MBA förbehåller sig rätten att ändra de allmänna försäljningsvillkoren. Kids MBA kommer att informera kunden om ändringarna via e-post och kommer att uppmana kunden att godkänna ändringarna. Kunden kommer inte att kunna överföra någon information till en tredje part som tillhandahålls för strikt personligt bruk.

Beställning, åtkomst till innehåll och leverans av tjänsten

En beställning kräver att alla obligatoriska fält fylls i av kunden med fullständig, aktuell och korrekt information. Eventuella fel som begås av kunden (i synnerhet vad gäller internetadressen) befriar Kids MBA från allt ansvar på grund av dessa fel.

Kunden väljer ett användarnamn och ett lösenord som han eller hon är ensam ansvarig för att komma ihåg och använda.

Den beställning som görs av kunden blir fast och definitiv för det innehåll som kunden valt efter full betalning av priset av kunden i persiennerna och på den webbplats som är avsedd för detta ändamål och bekräftelse av nämnda beställning enligt villkoren i den bekräftelse som skickas till kunden av Kids MBA.

Orderbekräftelsen på nätet skickas till kunden senast inom 48 arbetstimmar. Kunden måste kontrollera att han/hon har mottagit orderbekräftelsen inom denna tidsperiod och, om så inte är fallet, skriftligen informera oss (på vår webbplats via fliken 'Kontakt' eller per post) om att orderbekräftelsen inte har mottagits. Om så inte sker kommer bevis på att orderbekräftelsen har skickats till exakt den adress som kunden angav på orderformuläret att betraktas som bevis på mottagande.

Den validerade och betalda beställningen placeras i namnet på den kund med vilken avtalet ingås. Det avtal (order och GTC) som därmed ingås är personligt för kunden och inga skyldigheter eller rättigheter kan på något sätt överföras, helt eller delvis, till en tredje part.

Fakturering och betalning

Priserna på våra produkter inkluderar alla skatter. Alla beställningar, oavsett ursprung, ska betalas i euro. Kids MBA förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser. Produkterna faktureras alltid på grundval av de priser som gäller vid den tidpunkt då beställningen registreras.

Det totala fakturerade priset som ska betalas, inklusive alla skatter, visas i presentationen av orderbekräftelsen som kunden måste validera innan den motsvarande betalningen görs. Endast fullständig betalning av priset inklusive moms på Kids MBA:s betalningssida eller i de butiker som kunden valt kommer att validera beställningen. Ingen rabatt beviljas för tidig betalning.

De tjänster som erbjuds av Kids MBA är avgiftsbelagda. Betalning sker med kreditkort. Betalning med check är inte tillgänglig. Kunden samtycker till att betala hela priset och avgifter relaterade till den köpta produkten, inklusive skatter. Kids MBA kan ändra priset efter att ha meddelat kunden. Kunden är ensam ansvarig för den faktiska betalningen av den köpta produkten. Endast användaren är ansvarig för betalning med kreditkort av den föreslagna tjänsten. Kids MBA ansvarar inte för problem relaterade till e-handelstjänstens funktion.

Betalning måste ske i sin helhet med kreditkort för onlinebeställningar på webbplatsen eller i sin helhet via betalningssystemet i butikerna. Eventuell kreditering eller återbetalning för en beställning kommer att göras till samma konto som det konto som debiterats för beställningen i fråga. Kunden förbinder sig att informera oss om eventuella ändringar.

När kundens kreditkortsnummer anges online och beställningen slutligen valideras utgör detta bevis på att beställningen gjorts av kunden eller i kundens namn och för kundens räkning, och utgör betalning av de belopp som anges i beställningsformuläret.

Kampanjer eller andra erbjudanden gäller endast under den angivna perioden. Alla beställningar kan dra nytta av dessa erbjudanden så länge de läggs och avslutas inom den aktuella perioden.

Villkor för utövande av ångerrätten

Genom att validera ditt köp accepterar du våra försäljningsvillkor 'Jag accepterar de allmänna försäljningsvillkoren'. Du får inte avbryta din beställning av leverans av innehåll om nedladdningen har påbörjats på din begäran, vilket utgör ett erkännande av att du därmed har förlorat din ångerrätt.

Ångerrätten kan inte utövas för avtal: 'För tillhandahållande av tjänster som är helt utförda före ångerfristens utgång och där utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande och uttryckliga avstående från sin ångerrätt', vilket särskilt föreskrivs i artikel L 121-21-8 1° i den franska konsumentlagen.

Varaktighet för initial prenumeration och förnyelse

Abonnemangets varaktighet anges för vart och ett av våra erbjudanden. När tillgång till innehållet har öppnats enligt ovan nämnda villkor, är det upp till kundens eget gottfinnande. Kundens val att inte använda sitt abonnemang eller att endast använda en del av det innehåll som är kopplat till abonnemanget kan aldrig motivera någon minskning av priset eller återbetalning av abonnemanget

Det ursprungliga avtalet ingås för den abonnemangsperiod som kunden valt. Det kommer sedan att förnyas genom tyst överenskommelse för samma period som den prenumeration som ursprungligen valdes. Prenumerationen kan när som helst sägas upp via inställningarna för ditt Apple-ID. I detta fall måste du avbryta minst 24 timmar före slutet av den aktuella betalningsperioden. Den aktuella icke-förnyade prenumerationen kommer då att avslutas i slutet av den aktuella betalningsperioden.

Förnyelsen sker enligt de prisvillkor som gäller för abonnemang med samma löptid och som är i kraft den dag då förnyelsen träder i kraft.

Vid varje förnyelse måste kunden, i tillämpliga fall, informera oss om eventuella ändringar av sina uppgifter, enligt vad som anges i den skriftliga informationen för avslag på tyst förnyelse.

Han/hon förbinder sig att hålla sina uppgifter uppdaterade, särskilt de som krävs för identifiering, korrespondens och betalning av abonnemang.

Garanti och ansvar

Innan kunden gör en beställning har kunden möjlighet att få en uppfattning om några av de olika innehåll som erbjuds kostnadsfritt. Kids MBA lämnar ingen annan garanti än att innehållet finns. Följaktligen förutsätts kunden vara fullt informerad om webbplatsens natur, dess syfte och det innehåll som erbjuds, och om Kids MBA:s enda skyldighet att tillhandahålla medel.

Kids MBA åtar sig alla rättsliga skyldigheter gentemot kunden med avseende på tillhandahållandet av det beställda innehållet.

Under hela abonnemangstiden är kunden personligen ansvarig för att utrusta sig med den maskinvara, programvara, operativsystem och standardverktyg som krävs för perfekt åtkomst till innehållet och för att säkerställa att de fungerar korrekt.

Kids MBA åtar sig att i enlighet med gällande bestämmelser fullgöra sina skyldigheter avseende eventuella garantier som är knutna till tillhandahållandet av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium.

Kids MBA presenterar sitt innehåll i ett standardformat som används i Frankrike. Kids MBA uppdaterar regelbundet sitt innehåll för att anpassa det till behoven av uppdatering av applikationen och till utvecklingen inom underhållning och språk i synnerhet. Detta behov av utveckling är inneboende i vår webbplats natur, vilket kunden uttryckligen bekräftar och accepterar. Ingen abonnemangsändring kan göras till följd av detta.

Kunden använder Kids MBA:s tjänster på egen risk. Kids MBA kan inte garantera att de tjänster som erbjuds inte kommer att avbrytas. Kids MBA:s skyldighet att tillhandahålla tjänster är begränsad till en medelsskyldighet.

Kids MBA gör sitt yttersta för att se till att språkportalen online alltid fungerar korrekt. Kids MBA kan dock inte garantera oavbruten åtkomst.

Länkar

Kids MBA eller en tredje part kan länka till andra webbplatser eller källor. Kids MBA har ingen möjlighet att kontrollera dessa webbplatser och källor och är inte ansvarig för tillgängligheten av sådana externa webbplatser och källor, och garanterar dem inte heller. Kids MBA tillägnar sig inte det innehåll som dessa webbplatser eller källor ger tillgång till och utesluter allt ansvar och alla garantier med avseende på detta innehåll.

Nyhetsbrev från Holy Owly

Genom att registrera sig med Holy Owly-applikationen accepterar användarna att Kids MBA kan skicka dem, med en frekvens och i en form som bestäms av Kids MBA, ett nyhetsbrev som kan innehålla information som rör dess verksamhet.

De samtycker också till att ta emot kommersiella erbjudanden från Kids MBA för kampanjerbjudanden. Prenumeranter kan avregistrera sig från nyhetsbrevet genom att kontakta teknisk support.

Konfidentiell information och skydd av privatlivet

Kids MBA respekterar din integritet. Villkoren för skydd av personuppgifter och integritet beskrivs i vår dataskyddspolicy, som du kan läsa här.

Immateriell egendom

Alla texter, kommentarer, röster, illustrationer och bilder som återges i Holy Owly-applikationen av Kids MBA eller som används under utbildningens gång, är förbehållna enligt upphovsrättslagen såväl som immateriell egendom och för hela världen. I detta avseende och i enlighet med bestämmelserna i lagen om immateriella rättigheter, Endast privat användning är tillåten, med förbehåll för andra eller ännu mer restriktiva bestämmelser ännu mer restriktiva, i koden för immateriella rättigheter. Kunden är dock förbjuden att annat än för detta ändamål, att kopiera, reproducera, distribuera, sälja, publicera, utnyttja på något annat sätt och sprida i något annat format, elektroniskt eller på annat sätt, den information som finns på webbplatsen HolyOwly.fr eller i Holy Owly-applikationen. Följaktligen utgör all annan användning ett intrång i upphovsrätten och är straffbart enligt immaterialrätten, såvida inte förhandstillstånd har erhållits från Kids MBA. All fullständig eller partiell reproduktion av Holy Owly-applikationen är strängt förbjuden.

Återgivning av ett eller flera av innehållet och tjänsterna och tjänster som finns på webbplatsen HolyOwly.fr och Holy Owly, i sin helhet eller på annat sätt, är föremål för reproduktionsrättigheter.

Force majeure

Varken Kids MBA eller någon tredje part som är involverad i tillhandahållandet av tjänsten skall vara ansvarig för i händelse av underlåtenhet eller försening i fullgörandet av sina skyldigheter enligt villkoren, som beror på orsaker utanför deras kontroll, inklusive och utan begränsning force majeure, handlingar av civila eller militära myndigheter, bränder, översvämningar, jordbävningar, upplopp, krig, sabotage, nätverksfel, fel i kodningen av elektroniska filer, datorhackning, programvarubegränsningar eller oförmåga att erhålla telekommunikationstjänster eller statliga åtgärder, dock under förutsättning att de berörda parterna vidtar alla rimliga åtgärder för att mildra effekterna till följd av sådana situationer.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Den version som gäller för försäljning är den franskspråkiga versionen. Försäljningar som görs på webbplatsen omfattas av fransk lag. Alla tvister som uppstår mellan en konsument och en köpare av produkter för personligt bruk ska avgöras av domstolen i det land där säljaren har sitt säte, i detta fall domstolen i Besançon.

Om parterna inte kan lösa en tvist som rör de allmänna villkoren inom femton (15) dagar från det att en av parterna skriftligen har underrättat den andra parten om tvisten, ska tvisten avgöras av behörig domstol.

Vi använder oss av kakor

Holy owly cookies

Våra kakor kommer inte att ge ditt barn hål i tänderna, men de tillåter oss att utföra mätningar och ge dig en bättre upplevelse på hemsidan samt personaliserad marknadsföring Läs mer